Share

» :: جزوه پول ارز بانکداری
فصل سوم: ارز
مقدمه
در جهان امروز كليه كشورها علاوه بر مبادلات تجاری و اقتصادی برون مرزی، مبادلاتي را نيز در قالب خرید و فروش كالاها و خدمات
با سایر كشورهای جهان دارا ميباشند كه در آنها پولهای خارجي رایج در بازارهای بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند؛ در بانكداری
تعبير ميشود. نكته مهم در تعریف ارز این است كه این واژه تنها منحصر به اسكناس منتشر » ارز « بينالمللي، از این پولهای خارجي به
شده توسط بانک مركزی كشورها نيست، بلكه این اصطلاح، اسنادی از قبيل چک، سفته و برات را هم كه برای انجام پرداختهای بينالمللي
به كار ميروند را شامل ميشود

فصل دوم: بانکداری
مقدمه
آغازگر حرفه بانكداری در جهان، صرافاني بودند كه با تعيين عيار فلزات قيمتي موجب سهولت مبادله آنها با كالاها شده و با جلب
اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند امانتدار اموال تجاری شوند كه تداوم تجارت آنان به یاری و حمایت صرافان امكان پذیر شد.كلمه
بانک اصطلاحي قدیمي است كه از واژه Bank به معنای نوعي شركت، أخذ و رواج یافته و شاید از كلمه Banque فرانسوی و یا Banco
ایتاليایي كه برای نيمكت صرافان به كار برده ميشد، اشتقاق یافته است.


خرید و دانلود محصول

1397/01/21
جزوه , پول , ارز